Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

Escaladr
17:47
3580 e09a
Escaladr
17:45
7093 0ca0 500
Reposted fromhabae habae viawonderwall wonderwall
Escaladr
17:45
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromrol rol viawonderwall wonderwall
Escaladr
17:44
1838 041f

June 19 2015

Escaladr
08:59
1522 65c5
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaheatriss heatriss
Escaladr
08:57
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viagreywolf greywolf

June 12 2015

Escaladr
11:42
Reposted fromfelicka felicka viawonderwall wonderwall
11:41
Escaladr
11:40
1096 173d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viadiedrunk diedrunk
Escaladr
11:39
Reposted fromvolldost volldost viadidlirnik didlirnik
Escaladr
11:38
Reposted fromkelu kelu viadidlirnik didlirnik
Escaladr
11:38
6633 8f96
Reposted frompesy pesy viadidlirnik didlirnik
Escaladr
11:38
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viadidlirnik didlirnik
Escaladr
11:38
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte vialittlesensitivity littlesensitivity
Escaladr
11:38
Escaladr
11:37
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaimchuckbasss imchuckbasss
Escaladr
11:37
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Escaladr
11:34
9411 ff1e 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaPsaiko Psaiko
Escaladr
11:34
3013 602f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPsaiko Psaiko
Escaladr
11:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl